Δικαιολογητικά πληρωμής πρότασης (25%, 50%, 100%) στην "Γυναικεία Επιχειρηματικότητα"

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 08 Μαρτίου 2013 13:53

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (25%,50%,100%)

 

1) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (σε ισχύ για τουλάχιστον 20 ημέρες αφότου προσκομιστεί το σύνολο των δικαιολογητικών στον φορέα μας).

 

2) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (σε ισχύ για τουλάχιστον 20 ημέρες αφότου προσκομιστεί το σύνολο των δικαιολογητικών στον φορέα μας).

 

 

3) Πρακτικό (με σφραγίδα και υπογραφές) όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση– εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση – ως εξής:

(α) Πρακτικό ΓΣ για ΕΠΕ

(β) Υπεύθυνη δήλωση από το διαχειριστή/νόμιμο εκπρόσωπο για ΟΕ, ΕΕ και ατομική επιχείρηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή,

ή σε περίπτωση εκχώρησης

Σύμβαση εκχώρησης με Τράπεζα ή άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα (Επισημαίνεται ότι το ποσό της προκαταβολής προστιθέμενο με το ποσό της εκχώρησης, δε μπορεί να ξεπερνά το σύνολο της εγκριθείσας δημόσιας χρηματοδότησης. Σε περίπτωση που έχει ήδη εκχωρηθεί το σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης δε μπορείτε να λάβετε προκαταβολή.)

 

4) Τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού σύστασης της εταιρίας (για ΟΕ, ΕΕ) ή

ΦΕΚ (για ΕΠΕ) η βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ (για ατομικές), για όσες μεταβολές πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών του ελέγχου έως σήμερα.

 

5) Εφόσον δεν έχουν λάβει χώρα τροποποιήσεις βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας (Περιφέρεια για ΑΕ και Πρωτοδικείο για τις υπόλοιπες εταιρίες) περί μη τροποποιήσεων του καταστατικού από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ελέγχου έως σήμερα.

Για τις ατομικές επιχειρήσεις

Υπεύθυνη Δήλωση, του νόμιμου εκπροσώπου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν έχουν μεταβληθεί / τροποποιηθεί τα στοιχεία της ατομικής επιχείρησης από την ημ/νια υποβολής έως σήμερα.

 

6) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας (Νομαρχία για ΑΕ και Πρωτοδικείο για τις υπόλοιπες εταιρίες) περί τροποποιήσεων του καταστατικού. (Όλες οι βεβαιώσεις από το Πρωτοδικείο (ή και την Περιφέρεια) πρέπει να έχουν ημερομηνία ίδια ή μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος προκαταβολής.)

 

7)Πιστοποιητικό μη πτώχευσης. (Όλες οι βεβαιώσεις από το Πρωτοδικείο (ή και την Περιφέρεια) πρέπει να έχουν ημερομηνία ίδια ή μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος προκαταβολής.)

 

8) Πιστοποιητικό μη αίτησης για πτώχευση. (Όλες οι βεβαιώσεις από το Πρωτοδικείο (ή και την Περιφέρεια) πρέπει να έχουν ημερομηνία ίδια ή μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος προκαταβολής.)

 

9) Πιστοποιητικό μη θέσης σε εκκαθάριση (εκτός των ατομικών επιχειρήσεων). (Όλες οι βεβαιώσεις από το Πρωτοδικείο (ή και την Περιφέρεια) πρέπει να έχουν ημερομηνία ίδια ή μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος προκαταβολής.)

 

10) Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση (εκτός των ατομικών

επιχειρήσεων).( (Όλες οι βεβαιώσεις από το Πρωτοδικείο (ή και την Περιφέρεια) πρέπει να έχουν ημερομηνία ίδια ή μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος προκαταβολής.)

 

11)Πρόσφατο πρακτικό Γ.Σ. ή βιβλίο μετόχων/εταίρων, από όπου προκύπτει η

σημερινή μετοχική σύνθεση (μόνο ΕΠΕ).

 

12) Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου περί σώρευσης των ενισχύσεων de minimis σύμφωνα με το υπόδειγμα που βρίσκεται παρακάτω. Η δήλωση συμπληρώνεται μόνο για προγράμματα de minimis τα οποία εγκρίθηκαν είτε το έτος 2012, είτε τα δύο προηγούμενα (2010-2011).

 

13) Υπεύθυνη δήλωση στοιχείων ατομικού / εταιρικού λογαριασμού, σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου.

 

14) Αθεώρητο τιμολόγιο επιχορηγήσεων § 3 του άρθρου 12 του ΠΔ 186/26-05-92. Τα στοιχεία που καταχωρούνται στο τιμολόγιο είναι τα εξής:

(α) Επωνυμία: ΕΦΕΠΑΕ

(β) Επάγγελμα: Διαχείριση Προγραμμάτων

(γ)Διεύθυνση: Σεβαστουπόλεως 113

(δ) Πόλη: Αθήνα

(ε)ΑΦΜ: 998406973

(στ)ΟΥ: Ψυχικού

(ζ)Αιτιολογία: Είσπραξη Προκαταβολής/ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΟΣΗΣ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ για το πρόγραμμα «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝH ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ,

Κωδικός Έργου: ΧΧΧΧΧ

(η) Η ημερομηνία που καταχωρείται είναι αυτή της αποστολής των δικαιολογητικών στο φορέα.

15) Αθεώρητη Απόδειξη είσπραξης σφραγισμένη από την επιχείρηση, με αναγραφή του ποσού που θα λάβει η επιχείρηση και ημερομηνία ίδια με αυτή του τιμολογίου επιχορηγήσεων.

Σημείωση :Τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται μαζί με την εγγυητική επιστολή και στην περίπτωση λήψης προκαταβολής.