Ποιοι Είμαστε

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 267 επισκέπτες και κανένα μέλος

Newsletter

Γραφτείτε για τα νέα της οίκοpress.

Γίνε μέλος στο Facebook!

 

 ΑΜΚΕ Ερύμανθος

 Κοινωφελής Ερύμανθος Αθήνα

 Δημοσιογραφία Πολιτών

 Βιολογικά Προϊόντα

 Καταναλωτική Συνείδηση

 Οικοενέργεια

Ακολουθήστε μας στο Twitter...

Δικαιολογητικά μετά την ένταξη της πρότασης 'Γυναικεία Επιχειρηματικότητα'

1. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης επιλέξιμης ιδιότητας του δικαιούχου για τις παρακάτω περιπτώσεις:

(α) Άνεργες: Δελτίο ανεργίας του φυσικού προσώπου ή των εταίρων σε ισχύ την

ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ή βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων.

 

(β ) Απολυμένες κατά την τελευταία τριετία: Βεβαίωση ΟΑΕΔ ότι δεν έχει γίνει

αναγγελία πρόσληψης από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης έως την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης.

 

2. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας στην ΔΟY και όλες οι τυχόν μεταβολές.

3. Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης:

(α) Για Ε.Π.Ε.: Τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό, ΦΕΚ σύστασης και τυχόν

τροποποιήσεών του.

(β) Για Ο.Ε., Ε.Ε.: Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης κατατεθειμένο στο αρμόδιο

πρωτοδικείο και τυχόν τροποποιήσεις αυτού.

(γ) Για Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4025/2012: Καταστατικό σύστασης και βεβαίωση ή αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

(δ) Για Συνεταιρισμούς του Ν. 1667/1986: Καταστατικό σύστασης και βεβαίωση ή αίτηση καταχώρισης στο μητρώο συνεταιρισμών του αρμόδιου Ειρηνοδικείου.

(ε) Για ατομικές επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος του επιχειρηματία και όλες τις τυχόν μεταβολές. Για λοιπές νομικές μορφές προσκομίζονται τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά.

4. Δικαιολογητικά νόμιμης λειτουργίας

Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης κατά την ημερομηνία ένταξης. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας προσκομίζεται πιστοποιητικό από το

αρμόδιο επιμελητήριο και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι η επιχείρηση δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 3325/2005, περί άδειας λειτουργίας.

Το ως άνω δικαιολογητικό πρέπει να προσκομιστεί το αργότερο μέχρι πριν την πρώτη εκταμίευση της δημόσιας επιχορήγησης.

5. Ιδιοκτησιακό καθεστώς τόπου υλοποίησης του σχεδίου

Τίτλος κτήσης ακινήτου και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση μίσθωσης απαιτείται μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., του οποίου η διάρκεια θα πρέπει να καλύπτει την περίοδο υλοποίησης του σχεδίου ή παραχωρητήριο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. όταν ο ιδιοκτήτης είναι σύζυγος ή συγγενής α΄ βαθμού.

6. Στοιχεία νέου απασχολούμενου προσωπικού

(α) Δελτίο ανεργίας του φυσικού προσώπου (πριν την πρόσληψη) ή βεβαίωση

από τον ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων πριν την

ημερομηνία πρόσληψης.

(β) Ή καταγγελία σύμβασης του προηγούμενου εργοδότη και βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι δεν έχει γίνει αναγγελία πρόσληψης από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης έως την ημερομηνία πρόσληψης.

(γ)Αντίγραφο θεωρημένης από την επιθεώρηση εργασίας κατάσταση προσωπικού

(δ) Αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ

(ε) Αντίγραφο βιβλίου νεοπροσλαμβανομένων

Επιπλέον υποβάλλονται τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή τα οποία είχαν υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή στη φάση της ηλεκτρονικής υποβολής.

Αναζητήστε στην Οίκοpress

Βασίλης Τακτικός

Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος

Επισκεφθείτε επίσης

 

bio trikala logo

ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Social Activism

paratiritiriokp

solon

Ερύμανθος Κοινωφελής Εργασία

edo-mko

Επισκεφθείτε τα Blog Μας

TheBlogIconBlogger 

Πανελλήνιο Παρατηρητήριο

Βασίλης Τακτικός – Συγγράμματα για την Κοινωνική Οικονομία

Δημοσιογραφία Πολιτών

Συμμετοχική Δημοκρατία

Η Επανάσταση των Social Media

Πράσινες Πόλεις

Υδάτινοι Πόροι και Περιβάλλον

Διαδραστική Παιδεία μέσω της Τέχνης

Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Social Activism in the World

Κοινωνική Οικονομία

 

Συμπράττων φορέας

Περιφέρεια Αττικής