Επόμενη Μέρα

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012 19:22

Γράφει ο Αθανάσιος Κόκκοτος

Διαχειριστής Περιβάλλοντος-Περιβαλλοντολόγος

Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ  ιδρύθηκε, για να βοηθήσει στο ζήτημα της γεφύρωσης της επιστημονικής γνώσης και της κοινωνίας σε ό,τι σχετίζεται με την επόμενη ημέρα του πλανήτη.Iδρύθηκε στην Αθήνα το 2008, ως αποτέλεσμα μίας μακροχρόνιας ανταλλαγής απόψεων μεταξύ επιστημόνων πολλαπλών ειδικοτήτων σχετικά με δύο κεντρικά ζητήματα. Το ζήτημα της επόμενης ημέρας του πλανήτη και το ζήτημα της γεφύρωσης της επιστημονικής γνώσης και της κοινωνίας. Τα δύο αυτά ζητήματα είναι απολύτως αλληλένδετα, συμπληρωματικά και αλληλοεξαρτώμενα. Οι στόχοι της οργάνωσης είναι οι εξής:

 1. Η προώθηση της κοινωνικής, περιβαλλοντικής, πολιτιστικής, πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού χώρου
 2. Η συνεχής επιδίωξη μεγιστοποίησης της ανάπτυξης, της κοινωνικής αποδοτικότητας και της απόκρισης των δράσεών της
 3. Η προώθηση της ενεργού συμμετοχής του παγκόσμιου πολίτη στην ανάπτυξη ως θεμελιώδες δικαίωμα όλων
 4. Η προώθηση της αναπτυξιακής συνεργασίας και της ενίσχυσης των αναπτυσσόμενων χωρών του κόσμου με δράσεις ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας (κατά το άρθρο 11, παρ. 3 του Ν. 2731/ ΦΕΚ 138Α της 5/7/1999)
 5. Η συμβολή στη δημιουργία μίας παγκόσμιας κοινωνίας χωρίς διακρίσεις (κατά το Άρθρο 13 της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων)
 6. Η κοινωνική ενσωμάτωση των λιγότερο ευνοημένων κοινωνικών και οικονομικών ομάδων και η άρση του κοινωνικού τους αποκλεισμού
 7. Η ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας της αλληλεγγύης
 8. Η θεμελίωση και λειτουργία της κοινωνίας των πολιτών και των φορέων της στην Ευρώπη αλλά και όπου αλλού συντρέχουν λόγοι
 9. Η αύξηση της συμμετοχικότητας του πολίτη στις αναπτυξιακές παρεμβάσεις και την κοινωνική διαβούλευση και η προώθηση των προσεγγίσεων από κάτω προς τα πάνω (bottom-up approaches)
 10. Η προώθηση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης, της ισότητας και του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα
 11. Η συμβολή στην πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ δραστηριοποιείται στους τομείς:

 1. Περιβάλλον
 2. Ανθρωπιστική βοήθεια
 3. Κοινωνική προστασία
 4. Πολιτική προστασία
 5. Προστασία Πολιτιστικών πόρων
 6. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ:

Ανοιχτοί ορίζοντες, φιλομάθεια, σεβασμός στη διαφορετικότητα και εστίαση στον άνθρωπο, αποτελούν μερικές από τις αρχές στις οποίες βασίζονται και θα βασίζονται ολοένα και περισσότερο στο μέλλον οι εκπαιδευτικές δράσεις που θα προωθούν το όραμα της καλύτερης ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ.

Οι εκστρατείες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και μελέτης που οργανώνει και υλοποιεί η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αποτελούν πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών του κόσμου και στην προώθηση των καταστατικών αρχών και στόχων του Οργανισμού.

Σε συνάρτηση με τις παραπάνω δράσεις, «Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ» συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφέρεια Αττικής με τίτλο:  «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, απασχολώντας 46 άτομα προσωπικό.