Εμπλουτίζονται τα υπόγεια ύδατα;

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 01 Φεβρουαρίου 2013 11:33

Γράφει η Ελένη Κατσίμπρα,
Γεωγράφος, M.Sc.

 

Η αξία του νερού για τη ζωή στον πλανήτη μας είναι ανυπολόγιστη. Η ύπαρξη αρκετού και καλής ποιότητας νερού είναι προϋπόθεση για την επιβίωση του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Επιπρόσθετα, το νερό είναι κοινωνικό και οικονομικό αγαθό, απαραίτητο για την υγεία, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ευημερία, την πολιτιστική και θρησκευτική ζωή και όλα όσα σημαίνουν ευημερία.

Είναι πλέον γεγονός ότι ασκείται σοβαρή πίεση στη χρήση των υδάτων και ειδικά στην Ευρώπη. Από τα πρόσφατα αριθμητικά στοιχεία προκύπτει ότι το 20 % των επιφανειακών υδάτων κινδυνεύει σοβαρά από ρύπανση, το 60 % των ευρωπαϊκών πόλεων υπερεκμεταλλεύονται τους πόρους τους σε υπόγεια ύδατα και το 50 % των υγροτόπων απειλείται. Η ζήτηση για νερό αυξάνεται συνεχώς. Τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων προμηθεύονται νερό από τα υπόγεια ύδατα, τα οποία είναι εγκλωβισμένα στα έγκατα της γης.

Οι δράσεις, τα έργα και οι παραλείψεις του ανθρώπου, έχουν δημιουργήσει επομένως ένα νέο υδατικό καθεστώς σήμερα, με χαρακτηριστικά σε σχέση με το προηγούμενο: τις μειωμένες ποσότητες, τη ρύπανση και μόλυνση και ταυτόχρονα την μεγαλύτερη ζήτηση νερού, τη σπατάλη του και την ανομοιογενή χωροχρονική κατανομή τόσο της διαθεσιμότητας υδατικών πόρων όσο και των αναγκαίων για κάλυψη των απαιτήσεων.

Μαζί μ’ αυτά τα ανθρωπογενή αίτια για το διαμορφωμένο σήμερα υδατικό καθεστώς, πρέπει να συνεκτιμηθούν και τα φυσικά πρωτογενή αίτια που επηρεάζουν τους υδατικούς πόρους, όπως είναι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, η φύση των πετρωμάτων μέσα στα οποία κυκλοφορεί το νερό (π.χ. επίδραση των γυψούχων πετρωμάτων και άλλων που διαλύονται εύκολα), η φυσική διείσδυση της θάλασσας και υφαλμύρωση παράκτιων υδροφορέων με πολύ μικρό υδραυλικό φορτίο.

Μεταξύ των πολλών δράσεων, πράξεων, έργων και ενεργειών για την ορθολογική και αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων, περιλαμβάνεται και ο τεχνητός εμπλουτισμός των υπόγειων υδροφορέων, με σκοπό να βελτιωθεί το ποσοτικό και ποιοτικό καθεστώς που έχει διαμορφωθεί σήμερα σε πολλούς απ’ αυτούς ανά την Ελλάδα.

Βασικές προϋποθέσεις για ένα επιτυχή τεχνητό εμπλουτισμό, είναι η χρησιμοποίηση, για το σκοπό αυτό, νερού ίδιας ή καλύτερης ποιότητας με αυτή των υπογείων νερών του υδροφορέα που πρόκειται να εμπλουτιστεί και βέβαια η πολύ καλή γνώση των υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής του προς βελτίωση υπόγειου υδροφορέα (διαστάσεις του υδροφορέα, υδατοχωρητικότητα και είδος αυτού, καθεστώς τροφοδοσίας και εκτόνωσης, υπόγεια υδροδυναμική, ποιοτικά χαρακτηριστικά, οριακές συνθήκες διακύμανσης υδροστατικής στάθμης κ.λ.π).

Τέτοιες δράσεις μπορούν να αποτελέσουν πρωταρχικές λύσεις για την αντιμετώπιση του ορατού πλέον προβλήματος της κακής διαχείρισης του νερού. Ως ένα από τα πιο σημαντικά αγαθά του ανθρώπου για τη ζωή του, το νερό θα αποτελέσει το «χρυσό» του μέλλοντος, που η λανθασμένη διαχείρισή του μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες φυσικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

 


Πηγές:

1. kee.gr, Υπόγεια ύδατα

2. geo.auth.gr, Τεχνητός εμπλουτισμός

3. ecocity.gr, Τεχνητός εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων με νερό από επεξεργασία υγρών αποβλήτων